Skip to content

Yhteystiedot

Toimitusneuvosto 2015 – 2017

Päätoimittaja

Anne NevgiAnne-Nevgi_nettiin

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)

00014 Helsingin yliopisto

Puhelin + 358 9 191 20627

anne.nevgi(at)helsinki.fi

Anne Nevgi, KT, dosentti, toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikössä. Hän on EARLI SIG 4 Higher Education -ryhmän koordinaattori. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on kohdistunut yliopisto-opettajien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymiseen, yliopisto-opetukseen ja oppimiseen, oppimisen itsesäätelyyn ja verkko-oppimiseen ja -opetukseen. Hänen uusin tutkimuskohteensa on akateeminen johtaminen, erityisesti pedagoginen johtaminen yliopistokontekstissa.

Toimittaja ja toimitussihteeri

Tiina Jakobsson

Koulutuksen tutkimuslaitos

PL 35 (Ruusupuisto)

40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin + 358 40 805 4256

tiina.jakobsson(at)jyu.fi

Tiina Jakobsson, FM, toimii tutkimusamanuenssina Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hän on aiemmin työskennellyt tiedottajana ja viestintäsuunnittelijana eri organisaatioissa. Yliopistopedagogiikka-lehden lisäksi hän toimittaa Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjaa.

Toimitusneuvoston jäsenet

Johanna Annalaannala_johanna

Kasvatustieteiden yksikkö

Åkerlundinkatu 5

33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 40 190 4090

johanna.annala(at)uta.fi

Johanna Annala, FT, dosentti, työskentelee yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu erityisesti opetussuunnitelmaan yhteisön sosiaalisena toimintana, tulkintoina ja prosesseina korkeakoulutuksen muutoksissa. Lisäksi hän on tutkinut muun muassa opetuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä, opintoihin kiinnittymistä sekä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ohjausta. Hän toimii Tampereen yliopiston yliopistopedagogisten opintojen vastuuopettajana.

 

Eetu-Pekka Heikkinen

Prosessimetallurgian tutkimusryhmä

PL 4300

90014 Oulun yliopisto

Puhelin +358 (0)2 9448 2559

eetu.heikkinen(at)oulu.fi

Eetu-Pekka Heikkinen, TkT, toimii prosessimetallurgian yliopistonlehtorina Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja on lisäksi suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

 

Juha HimankaJuha Himanka_nettiin

Toimitusneuvoston varapuheenjohtaja

Kasvatustieteiden tiedekunta

33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 50 509 9097

juha.himanka(at)staff.uta.fi

Juha Himanka on toiminut yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina vuodesta 2004 ja toimii nyt tässä tehtävässä Tampereen yliopistossa. Hän on teoreettisen filosofian dosentti ja tutkii erityisesti yliopisto-opetuksen historiaa ja filosofiaa.

 

Laura HirstoLaura-Hirsto_nettiin

Filosofinen tiedekunta

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Itä-Suomen yliopisto

Savonlinnan kampus

Kuninkaankartanonkatu 5-7

PL 86

57101 Savonlinna

Puhelin + 358 50 3804674

laura.hirsto(at)helsinki.fi, laura.hirsto(at)uef.fi

Laura Hirsto, KT, dosentti, toimii kasvatustieteen professorina (ma.) filosofisessa tiedekunnassa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hän on toiminut pitkään yliopistopedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on kohdistunut kontekstuaaliseen tutkimusperustaiseen opetuksen kehittämiseen ja yliopisto-opiskelijoiden kontekstuaalisiin oppimis- ja motivationaalisiin prosesseihin erityisesti teologisella alalla. Hän on myös tutkinut yliopisto-opettajien prosessimaista pedagogista koulutusta sekä opettajaksi kasvamista. Hän on kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopistossa.

 

Valtteri Kaartemo

Turun kauppakorkeakoulu

20014 Turun yliopisto

Puhelin +358 44 517 1183

valtteri.kaartemo(at)utu.fi

Valtteri Kaartemo, KTT, toimii kansainvälisen liiketoiminnan yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Hän on suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot ja toimii aktiivisesti opetuksen kehittämisen työryhmissä (mm. opettajan pedagogisten opintojen valmisteluryhmä sekä yliopistopedagogiikan ohjausryhmä).

 

Vesa KorhonenVesa-Korhonen_netti

Kasvatustieteiden yksikkö

33014 Tampereen yliopisto

Puhelin + 358 40 190 1465

vesa.a.korhonen(at)uta.fi

Vesa Korhonen, KT, dosentti, toimii yliopistonlehtorina kasvatustieteiden yksikössä Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on viime aikoina kohdistunut muun muassa muuttuviin oppimisympäristöihin yliopistokoulutuksessa, itsesäätelytaitojen ja tieteellisen ajattelun kehittymiseen ja ohjaamiseen sekä yliopisto-opintoihin kiinnittymiseen ja sen ohjaukselliseen tukemiseen ja kehittämiseen. Lisäksi hän tutkii opettajien ja tutkijoiden identiteettejä yliopistossa, akateemista mentorointia ja  johtamista sekä korkeakoulutuksen kansainvälistymistä.

 

Maija LampinenMaija Lampinen_2014

Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu

PL 13000

00076 Aalto

Käyntiosoite: Otakaari 5 A

Puhelin +358 50 405 7792

maija.lampinen(at)aalto.fi

Maija Lampinen, KM, toimii pedagogisena asiantuntijana Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat opetuksen kehittämiseen ja opetusosaamisen arviointiin liittyvät tehtävät korkeakoulussa. Lisäksi hän suunnittelee, kehittää ja toteuttaa yliopistopedagogisia koulutuksia yliopistossa.

 

Kirsi PyhältöKirsi Pyhältö_nettiin

Kasvatustieteellinen tiedekunta

PL 2000 (Yliopistonkatu 9)

90014 Oulun yliopisto

kirsi.pyhalto(at)oulu.fi; kirsi.pyhalto(at)helsinki.fi

Kirsi Pyhältö, FT, dosentti, toimii kasvatustieteen professorina Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja tutkimusjohtajana yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikössä Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdentuu tohtorikoulutukseen, erityisesti jatko-opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin sekä ohjaukseen ja tiedeyhteisöihin. Hän on EARLI:n SIG 24 Reseacher Education and Careers -ryhmän koordinaattori. Lisäksi hän osallistuu tohtorikoulutuksen kehittämiseen Oulun ja Helsingin yliopistoissa.

 

Markku SaarelainenMarkku Saarelainen_nettiin

Sovelletun fysiikan laitos

Itä-Suomen yliopisto

PL 1627

70211 Kuopio

Puhelin: +358 500 817413

markku.saarelainen(at)uef.fi

Markku Saarelainen on yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hän toimii sovelletun fysiikan laitoksessa, jonka linjoina ovat ympäristöfysiikka, lääketieteellinen fysiikka ja laskennallinen fysiikka. Saarelaisen opetustehtäviin kuuluvat sähkömagneettisen kenttäteorian kurssit, termodynamiikan opetus sekä fysiikan aineopintojen laboratoriotöiden ja opintojen ohjaukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi Saarelainen kehittää yhdessä muiden opettajien kanssa oppijakeskeisiä opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä sekä opetusteknologiaa. Aineenopettajaksi valmistunut Saarelainen väitteli filosofian tohtoriksi didaktisen fysiikan alalta vuonna 2011. Tutkimuskohteena hänellä on yliopistotasoisen fysiikan, erityisesti sähkömagnetismin, oppimiseen ja opettamiseen liittyvät kysymykset. Saarelaisen tavoitteena on jalkauttaa tutkimuksen tuottamaa tietoa ja innovaatioita toimiviksi opetuksen käytänteiksi. Saarelainen valittiin Itä-Suomen yliopiston vuoden opettajaksi 2013.

 

Terhi Skaniakos

Strateginen kehittäminen

40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin +358 40 805 3374

terhi.skaniakos(at)jyu.fi

Terhi Skaniakos, FT, työskentelee koulutuksen kehittämisen, erityisesti kysely- ja palauteasioiden parissa Jyväskylän yliopiston strategisen kehittämisen yksikössä. Hänen ydinosaamisensa liittyy aikuisten oppimisprosessien ja ryhmäprosessien ohjaukseen sekä ohjauksen kehittämiseen. Skaniakoksen tutkimustoiminta kohdistuu mm. vertaisuuteen ja opettajien pedagogiseen kehittymiseen.

 

Auli Toom

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)

00014 Helsingin yliopisto

Puhelin +358 50 415 4852

auli.toom(at)helsinki.fi

Auli Toom, FT, dosentti, toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdentuu opettajan tietoon ja reflektioon sekä opettajankoulutukseen, geneeristen työelämätaitojen oppimiseen ja opettamiseen yliopisto-opetuksessa sekä jatko-opiskelijoiden opiskeluun ja oppimiseen tohtorikoulutuksen aikana. Lisäksi hän osallistuu yliopisto-opetuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämiseen.

 

Ritva TuunilaRitva Tuunila_nettiin

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

School of Engineering Science

PL 20

53851 Lappeenranta

Puhelin +358 40 529 6855

ritva.tuunila(at)lut.fi

Ritva Tuunila, TkT, toimii tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Science -yksikössä. Hän on suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot sekä osallistunut useisiin opetuksen kehittämishankkeisiin sekä kemiantekniikan koulutusohjelmien akkreditointiprosessiin. Hän on julkaissut useita opetuksen kehittämiseen ja oppimisen arviointiin liittyviä artikkeleita.