Siirry sisältöön

Toimitus

Toimitus

Sähköposti:
yliopistopedagogiikka@jyu.fi

Postiosoite:
Yliopistopedagogiikka-lehti
Koulutuksen tutkimuslaitos
Ruusupuisto
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Toimitusneuvosto 2023

Vastaava päätoimittaja

Laura Hirsto Laura Hirsto.2019

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun kampus
PL 111 (Yliopistokatu 2)
80100 Joensuu

Puhelin +358 50 380 4674
laura.hirsto@uef.fi

Laura Hirsto, KT, on kasvatustieteen professori Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hän on toiminut pitkään yliopistopedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa on kohdistunut kontekstuaaliseen tutkimusperustaiseen opetuksen kehittämiseen ja yliopisto-opiskelijoiden kontekstuaalisiin oppimis- ja motivationaalisiin prosesseihin erityisesti teologisella alalla. Hän on myös tutkinut yliopisto-opettajien prosessimaista pedagogista koulutusta sekä opettajaksi kasvamista ja erilaisia oppimisympäristöjä. Hän on kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Päätoimittaja

Mari Murtonen MariMurtonen

Opettajankoulutuslaitos
Assistentinkatu 5,
20014 Turun yliopisto

marimur@utu.fi

Mari Murtonen toimii korkeakoulupedagogiikan professorina ja UTUPEDA yliopistopedagogiikan keskuksen johtajana Turun yliopistossa. Hän on myös UNIPS.fi –ratkaisun kehittäjä. Hänen tutkimuskohteitaan ovat korkeakoulun henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden pedagogisen osaamisen kehittyminen perinteisissä ja digitaalisissa ympäristöissä, opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja tutkimustaitojen kehittyminen sekä oppimiseen ja opettamiseen liittyvät uskomusjärjestelmät ja käsitteellinen muutos.

Toimittaja ja toimitussihteeri

Anna-Maija Tuuliainen

Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin +358 40 805 4260
yliopistopedagogiikka@jyu.fi

Toimitusneuvoston jäsenet

Päivi Kinnunen (puheenjohtaja) Kinnunen_Paivi

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin +358 50 570 8509
paivi.kinnunen@helsinki.fi

Päivi Kinnunen, FT, dosentti, toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE). Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja opiskelun haasteisiin erityisesti insinöörialoilla. Hän on tutkinut mm. opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja minäpystyvyysuskomusten rakentumista sekä STEM-opetukseen liittyviä julkaisuja.

Hanna Vuojärvi (varapuheenjohtaja)thumbnail_Hanna-34_mini

Kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
PL 122, 96101 Rovaniemi

Puhelin +358 40 4844 139
hanna.vuojarvi@ulapland.fi

Hanna Vuojärvi (KT, HTM) työskentelee korkeakoulupedagogiikan yliopistonlehtorina Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa ja vastaa korkeakoulupedagogisten opintojen kehittämisestä ja toteutuksesta Lapin yliopistossa. Hänen tutkimus- ja kehittämistyönsä on keskittynyt korkeakoulupedagogiikkaan sekä digitaalisen teknologian ja median käyttöön aikuisten oppimisessa ja sen tukemisessa erilaisissa oppimisympäristöissä.. Vuojärvi on mediakasvatuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Sari HarmoinenHarmoinen.2019

Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 Oulun yliopisto

Puhelin +358 50 598 3175
sari.harmoinen@oulu.fi

Sari Harmoinen, FT, toimii Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusdekaanina ja matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopistonlehtorina. Hän on aktiivinen opetuksen kehittäjä. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja oppimisen vaikuttaviin tekijöihin. Hänellä on julkaisuja mm. erilaisista oppimisympäristöistä, opettajan toiminnan merkityksestä sekä arvioinnista.

Pauliina Alenius Pauliina_Alenius2019

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 50 318 6993
pauliina.alenius@tuni.fi

Pauliina Alenius, FT, työskentelee yliopistonlehtorina kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Hän on osallistunut yliopistopedagogiseen koulutukseen liittyvään kehitysyhteistyöprojektiin (eTraining FinPal, 2017-2020) ja on mukana Korkeakoulutus muutoksessa -tutkimusryhmässä. Hän on tutkinut muun muassa ylirajaisia oppimistiloja ja kansainvälisiä koulutuksia sekä maahanmuuttajien oppimisprosesseja.

Eetu-Pekka Heikkinen Heikkinen2019

Prosessimetallurgian tutkimusryhmä
PL 4300
90014 Oulun yliopisto

Puhelin +358 (0)2 9448 2559
eetu.heikkinen@oulu.fi

Eetu-Pekka Heikkinen, TkT, dosentti, toimii prosessimetallurgian yliopistonlehtorina Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja on lisäksi suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

Kirsti Keltikangas Keltikangas_Kirsti

Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu
PL 15500
00076 AALTO

Puhelin +358 50 408 5288
kirsti.keltikangas@aalto.fi

Kirsti Keltikangas, FT, toimii Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa pedagogisena asiantuntijana. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa kohdistuu opetuksen ja opiskelun haasteisiin erityisesti insinöörialoilla. Hän on tutkinut mm. valmistuneiden diplomi-insinöörien asiantuntijuuskäsityksiä ja työelämätaitojen integroimista tekniikan alan opetukseen ja opetusohjelmiin ja tehnyt erilaisia opetuksen kehittämishankkeita (mm. ESR Tyyli-hanke Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin).

Vesa Korhonen VesaKorhonen

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Åkerlundinkatu 5,
33014 Tampereen yliopisto

Puhelin +358 40 190 1465
vesa.korhonen@tuni.fi

Vesa Korhonen, KT, dos., työskentelee kasvatustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa ja hän on yliopistopedagogiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja kasvatustieteen, erityisesti korkea-asteen ohjauksen dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana tai tutkimusjohtajana useissa kansallisissa tai kansainvälisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Hänen viimeaikainen tutkimustoimintansa korkeakoulutuksessa ja yliopistopedagogiikassa on kohdistunut erityisesti opiskelijoiden opintoihin kiinnittymiseen ja hyvinvointiin, opettajien identiteettiin ja ammatillista kehittymistä tukeviin yhteistyön muotoihin, opintojen ohjauksen organisointiin korkeakouluyhteisöissä sekä kansainvälistymisen ja koulutuksen ylirajaisen yhteistyön vaikutuksiin opetus- ja ohjaustyöhön.

Terhi Skaniakos Terhi_skaniakos.2019

Erikoisasiantuntija, Koulutuspalvelut
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin +358 40 805 3374
terhi.skaniakos@jyu.fi

Terhi Skaniakos, FT, työskentelee koulutuksen kehittämisen, erityisesti opetuksen ja ohjauksen parissa. Hänen ydinosaamisensa liittyy aikuisten oppimisprosessien ja ryhmäprosessien ohjaukseen sekä ohjauksen kehittämiseen. Skaniakoksen tutkimustoiminta kohdistuu mm. vertaisuuteen ja opettajien pedagogiseen kehittymiseen.

Jaana Suviniitty JaanaSuviniitty2019

Aalto-yliopisto, Design Factory
PL 17700
00076 AALTO

Puhelin +358 50 384 1700
jaana.suviniitty@aalto.fi

Jaana Suviniitty, FT, Draamapedagogi, toimii Aalto-yliopiston Design Factoryn pedagogisena asiantuntijana sekä tutkijatohtorina Insinööritieteiden Korkeakoulussa Erasmus+ projektissa, jonka fokuksena on STEM-alojen houkuttavuus nuorison keskuudessa. Hänen aiempi English as a Lingua Franca (ELF) -tutkimuksensa on kielitieteen alalta kohdistuen lähinnä englantiin opetuskielenä sekä englannin ymmärrettävyyteen opetustilanteissa.

Auli Toom auli-toom-2019

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin +358 50 415 4852
auli.toom@helsinki.fi

Auli Toom, FT, yliopistopedagogiikan professori, työskentelee Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) johtajana. Hän on Tarton yliopiston vieraileva professori. Toom on Helsingin yliopiston PsyCo (Psychology, Learning and Communication) -tohtoriohjelman johtaja. Hän toimii myös Suomen kasvatustieteellisen seuran varapuheenjohtajana. Toomin tutkimus kohdistuu opettajan pedagogiseen tietämiseen, toimijuuteen ja opettajankoulutukseen sekä oppineisuuteen yliopisto-opetuksessa. Hän tutkii opiskelijoiden tietotyötaitojen oppimista sekä niitä tukevaa pedagogiikkaa yliopisto- ja lukio-opetuksen konteksteissa.

Ritva Tuunila Tuunila_Ritva-2019

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
School of Engineering Science
PL 20
53851 Lappeenranta

Puhelin +358 40 529 6855
ritva.tuunila@lut.fi

Ritva Tuunila, TkT, toimii tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Engineering Science -yksikössä. Hän on suorittanut yliopistopedagogiikan opinnot sekä osallistunut useisiin opetuksen kehittämishankkeisiin sekä kemiantekniikan koulutusohjelmien akkreditointiprosessiin. Hän on julkaissut useita opetuksen kehittämiseen ja oppimisen arviointiin liittyviä artikkeleita.

%d bloggaajaa tykkää tästä: