Siirry sisältöön

Julkaisuprosessi

Päivitetty 11.9.2019

 

Yliopistopedagogiikka-lehteen tarjottavat tekstit lähetetään lehden toimitukseen osoitteeseen yliopistopedagogiikka(at)jyu.fi

Ennen tekstin lähettämistä pyydämme tutustumaan julkaisuoikeuksiin ja -prosessiin (ks. alla), kirjoittajan ohjeisiin sekä lehdessä julkaistaviin tekstityyppeihin.

 

Julkaisuoikeudet

 

Yliopistopedagogiikka-lehdessä julkaistavien artikkelien tulee olla alkuperäisiä ja uutta tietoa tarjoavia. Käsikirjoituksen tulee poiketa kirjoittajan aiemmin julkaistuista teksteistä esimerkiksi näkökulman tai aineiston kautta. Yliopistopedagogiikka-lehti ei julkaise käännöksiä tai lyhennelmiä jo aiemmin julkaistuista artikkeleista. Omiin aiempiin julkaisuihin viitataan asianmukaisesti, ettei kirjoittaja syyllisty plagiointiin (ks. esim. Älä kopsaa! -sivusto).

Yliopistopedagogiikka-lehdellä on oikeudet julkaista kaikki sille tarjotut kirjoitukset lehden verkkosivulla sekä verkko- että taitettuna versiona. Kirjoittajat allekirjoittavat kirjoittajasopimuksen, jos tarjottu käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi.

Yliopistopedagogiikka-lehti on avoin verkkojulkaisu ja lehdessä julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentaminen on sallittua ja suositeltavaa. Lehdessä julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamisessa suositellaan käytettäväksi julkaisijan versiota (verkko- tai taittoversio). Artikkelit julkaistaan online-first-periaatteella eli ensin verkossa ja myöhemmin artikkeli liitetään osaksi lehden numeroa (lehti ilmestyy pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa). Artikkelin tietoihin liitetään lehden vuosikerta sekä lehden numero, kun artikkeli julkaistaan osana lehden verkkonumeroa. Artikkelin tietoihin liitetään sivunumerot vasta sitten, kun artikkeli julkaistaan taitettuna versiona.

Kirjoittajalla on oikeus käyttää Yliopistopedagogiikka-lehdessä julkaistua artikkelia väitöskirjassa tai erikseen sovittaessa muissa julkaisuissa. Artikkelia tai selkeästi yhtenäistä versiota siitä ei saa julkaista painettuna tai sähköisesti, suomeksi tai muilla kielillä ilman Yliopistopedagogiikka-lehdeltä saatua lupaa. Kaikissa uudelleen julkaistuissa artikkeleissa on oltava asianmukainen viite ja merkintä aiemmasta julkaisusta Yliopistopedagogiikka-lehdessä.

 

Julkaisuprosessi

 

Huomioithan, että esimerkki on suuntaa antava ja julkaisuprosessi on artikkelikohtaista; päivämäärät ja yksityiskohdat sovitaan aina toimituksen kanssa.

 

  • Julkaisuprosessi Yliopistopedagogiikka-lehdessä alkaa artikkelikäsikirjoituksen lähettämisellä lehdentoimitukseen: yliopistopedagogiikka@jyu.fi.

 

  • Artikkeliehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden ilman erillisiä aikarajoja (poikkeuksena mahdolliset teemanumerot, joista tiedotetaan aina erikseen ja joilla on oma aikataulunsa).

 

Lehden toimittaja välittää toimitukseen saapuneet käsikirjoitukset päätoimittajalle (ja vieraileville päätoimittajille). Päätoimittaja(t) arvioi(vat) kaikki artikkelit. Tällöin huomioidaan noudattaako käsikirjoitus lehden kirjoittajan ohjeita, onko käsikirjoitus aiheeltaan soveltuva Yliopistopedagogiikka-lehteen sekä tieteellisten artikkelien tapauksessa se, täyttääkö käsikirjoitus tieteelliselle artikkelille asetetut odotukset. Kirjoittajalle (tai kirjoittajille) saatetaan ehdottaa muutoksia jo ennen toimitusneuvoston käsittelyä.

Noudatamme APA-viittaustyyliä (American Psychological Association). Artikkelien pituudesta ja viittaustyylistä löydät ohjeita Yliopistopedagogiikka-lehden Ohjeita kirjoittajalle -sivulta (ks. myös esim. Psykologia, 2019). Vain vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ovat JUFO-luokiteltuja (ks. Julkaisufoorumi).

Yliopistopedagogiikka-lehti julkaisee artikkeleita pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi. Artikkeli voidaan julkaista englanninkielisenä, jos

  • yhden tai useamman artikkelin kirjoittajan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi
  • tutkimus koskee kansainvälistä koulutusohjelmaa
  • tutkimus tai projekti liittyy kansainväliseen yhteistyöhön

Tällaisessa tapauksessa artikkeliin liitetään laajennettu suomenkielinen tiivistelmä.

Englannin- ja ruotsinkielisten artikkelien kielenhuollosta vastaavat kirjoittajat. Kirjoittajien tulee selvittää, kenen toimesta vaadittu kielenhuolto on tehty (esim. henkilön tai yrityksen nimeäminen).

 

Tieteelliset artikkelit ja vertaisarviointi (peer review, double blind)

Tieteelliset artikkelit etenevät päätoimittajan päätöksellä toimitusneuvoston käsittelyyn. Toimitusneuvosto päättää kokouksissaan, lähetetäänkö artikkeli vertaisarviointiin. Kokouksia on noin 4–6 vuodessa. Ainoastaan tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Käsikirjoitukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Toimitus, päätoimittaja ja toimitusneuvosto pyrkivät käsittelemään käsikirjoitukset niille asetetuissa tavoiteajoissa, mutta ruuhka-aikoina käsikirjoituksen käsittely ja päätös vertaisarviointiin lähettämisestä voivat kestää useamman kuukauden.

Toimitusneuvosto ja päätoimittaja eivät käsittele artikkeleita 15.6.–15.8. välisenä aikana, eivätkä 15.12.–15.1. välisenä aikana.

Toimittaja ilmoittaa kirjoittajille, kun käsikirjoitus on hyväksytty vertaisarviointiin. Vertaisarvioijista päättävät toimitusneuvosto ja päätoimittaja. Yliopistopedagogiikka-lehti on saanut TSV:n vertaisarviointitunnuksen ja lehdessä noudatetaan anonyymia vertaisarviointiprosessia (ks. lisätietoja vertaisarvioinnista esim. Tiedekustantajien vertaisarviointiohjeista sekä lehden esittelystä), jossa jokaisella käsikirjoituksella on vähintään kaksi arvioijaa (double blind -menettely).

Toimitus voi palauttaa käsikirjoituksen takaisin ilman ulkopuolista arviointia, jos kirjoitusohjeita ei ole noudatettu, käsikirjoituksen kieli tai lähdeviitteet eivät vastaa tieteellisen artikkelin tasoa tai käsikirjoituksen aihe ei sovellu julkaistavaksi Yliopistopedagogiikka-lehdessä.

Vertaisarviointia pyydetään arvioijilta pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa (4 viikkoa). Arviointiaikaan vaikuttavat kuitenkin kahden arvioijan löytymiseen kuluva aika, koska molemmat arvioijat eivät välttämättä löydy yhtä aikaa. Pyydämme huomioimaan myös, että arvioijat eivät saa palkkiota tekemästään arviosta (pyydettäessä todistus vertaisarvioijana toimimisesta), ja että vertaisarviointi tapahtuu usein varsinaisen työn ohessa. Näistä syistä kahden vertaisarvioinnin saaminen voi kestää useamman kuukauden.

Kun molemmat vertaisarviot palautuvat toimitukseen, ne välitetään nimettömänä kirjoittajille. Jos arvioijat puoltavat artikkelin julkaisua, kirjoittajille annetaan kaksi (8 viikkoa) kuukautta aikaa tehdä tarvittavat korjaukset ja muutokset palautteen mukaan. Vertaisarvioijat voivat myös esittää käsikirjoituksen hylkäämistä. Tällaisessa tapauksessa toimitusneuvosto ja päätoimittaja tekevät päätöksen hylkäämisestä saadut arviot huomioiden. Keskimäärin vertaisarviointiprosessiin kuluva aika on noin puoli vuotta riippuen ruuhka- ja loma-ajoista.

Muokattu käsikirjoitus palautetaan toimitukseen ja käsikirjoituksesta riippuen korjatun version arvioi päätoimittaja sekä tarvittaessa myös toimitusneuvosto tai vertaisarvioijat. Kirjoittaja voi saada joko lisää muokkausehdotuksia tai tiedon käsikirjoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos artikkeli lähetetään uudelleen arviontikierrokselle, uudelleen arviointiin annetaan aikaa noin yksi kuukausi (4 viikkoa). Palautteiden saapumisen jälkeen kirjoittajilla on jälleen kaksi kuukautta (8 viikkoa) aikaa korjata tekstiään.

Jos korjausten jälkeen artikkelin katsotaan olevan julkaistavissa, toimittaja välittää tiedon kirjoittajalle. Kirjoittajat allekirjoittavat kirjoittajasopimuksen ja tarkistavat ennen kielenhuoltoa tekstin sisällön, kirjoitusasun ja lähteet. Tämän jälkeen toimituksessa tehdään käsikirjoituksen kielenhuolto suomenkielisiin artikkeleihin. Lehden toimittaja lähettää kielenhuolletun version kirjoittajille tarkistettavaksi ennen julkaisua. Englannin- ja ruotsinkielisten artikkeleiden kielenhuollosta kirjoittajat vastaavat itse. Tällöin kirjoittajien tulee nimetä taho (esim. henkilö tai yritys), jonka toimesta kielenhuolto on tehty.

Hyväksytyn käsikirjoituksen julkaisuaika vaihtelee tarjonnan ja lehden numeroiden ilmestymisen mukaan. Artikkeli julkaistaan verkossa noin 1–2 kuukauden kuluessa artikkelin lopullisen (kielenhuolletun) version saapumisesta. Hyväksytty artikkeli julkaistaan yleensä osana lehden seuraavaa numeroa (poikkeuksena teemanumerot). Artikkeleita julkaistaan liukuvasti ennen kokonaisen numeron julkaisua (ns. online-first-julkaiseminen). Kun lehti julkaistaan kokonaisuutena, artikkeliin tulee tieto lehden vuosikerrasta, numerosta sekä artikkelin sivunumeroista, ja artikkeli on ladattavissa PDF-versiona lehden sivulta. Lehden tavoiteilmestymisaika on kaksi kertaa vuodessa (toukokuu-kesäkuu sekä lokakuu-marraskuu).

Keskimäärin julkaisuaika tieteellisten artikkelien kohdalla on noin vuosi käsikirjoituksen lähettämisestä. Ei-tieteellisten artikkelien keskimääräinen julkaisuaika on noin puoli vuotta. Julkaisuaikatauluihin vaikuttavat myös lehdessä julkaistavat teemanumerot, joissa julkaistaan vain teemanumeroon lähetettyjä artikkeleita. Teemanumeroiden ilmestymisestä ilmoitetaan erikseen.

 

Muut kuin tieteelliset artikkelit

  • Kehittäminen ja kokeilut -osio
  • Kongressit ja uutiset -osio
  • Keskustelua -osio
  • Kirja-arviot -osio

 

Päätoimittaja arvioi kaikki ei-tieteelliset artikkelit, ja julkaisu tapahtuu päätoimittajan päätöksellä. Prosessi on nopeampi kuin tieteellisessä artikkelissa. Artikkelit arvioidaan siinä järjestyksessä, kun ne ovat saapuneet toimitukseen.

Lehden toimittaja välittää toimitukseen saapuneet artikkelit päätoimittajalle. Kun päätoimittaja on antanut kommentit sekä päätöksen julkaisemisesta, toimittaja välittää tiedon kirjoittajille.

 

Tulevat aikarajat ei-tieteellisille artikkeleille

  • 1/2021 lehteen tarkoitetut tekstit tulee lähettää toimitukseen viimeistään 15.1.2021 mennessä 

 

Päätoimittaja pyrkii arvioimaan artikkelit noin 1–2 viikon kuluessa (pois lukien 15.6.–15.8., 15.12.–15.1.). Ruuhka-ajat saattavat vaikuttaa arvioinnin kestoon. Mahdollisiin korjauksiin annetaan aikaa neljä (4) viikkoa. Jos artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, se julkaistaan verkossa yleensä osana lehden seuraavaa numeroa (poikkeuksena teemanumerot).

Artikkeleita julkaistaan liukuvasti ennen kokonaisen numeron julkaisua. Kun lehti julkaistaan kokonaisuutena verkossa, artikkeliin tulee tieto vuosikerrasta ja lehden numerosta. Artikkelin tietoihin liitetään sivunumerot, kun lehti julkaistaan taitettuna versiona. Tämän jälkeen artikkeli on ladattavissa PDF-versiona lehden sivulta.

 

 

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: