Skip to content

Yliopistopedagogisia pro gradu -tutkielmia

Yliopistopedagogiikka-lehti listaa pro gradu -tutkielmia yliopistopedagogiikan alalta vuodesta 2010 alkaen. Tietoja ja linkkejä graduihin voi lähettää osoitteeseen yliopistopedagogiikka(at)jyu.fi.

2015

Ponsiluoma, H. (2015). Tieteellisen ajattelun kehittyminen opettajankoulutuksen aikana. Episteemiset uskomukset sekä käsitykset tutkimuksesta ja teoriasta. Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
https://www.doria.fi/handle/10024/120208

Silvennoinen, H. (2015). Muistoista ja ihanteista oppimislähtöisen kulttuurin tukemiseen. Yliopiston opettajan pedagogisen ajattelun muotoutuminen. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201509112288

Valkonen, M. (2015). Itsenäistä opiskelua vai yhdessä oppimista? Opiskelijoiden käsityksiä yliopisto-opiskelun arjesta. Jyväskylän yliopisto.  Kasvatustieteiden laitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510023304

Åkerblad, E. (2015). Savuverhon taakse: draama kirjallisuudenopetuksen työtapana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201503161481

2014

Piiparinen, N. (2014). Yliopisto-opettajan opettajaidentiteetti. Narratiivinen tutkimus yliopistopedagogiseen koulutukseen osallistuneiden yliopisto-opettajien opettajaidentiteetistä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144158

2013

Huttunen, M-H. (2013). ”Missä se raja menee” : Fokusryhmätutkimus opiskelijoiden käsityksistä plagioinnista. Kasvatustieteen pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42618

2010

Svala, H. & Ylinen, E. (2010). ”Muualla koulutuksen voi vetää vasemmalla kädellä, meillä kokonaan ilman”: opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä alisuorittamisesta opettajankoulutuslaitoksen kulttuurisena piirteenä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006042006